Kom og læs litteratur

Bøgerne er litteratursporet til det nye dansksystem til indskolingen, Kom og læs.

I Kom og læs litteratur arbejder klassen med fem moderne billedbøger på hvert klassetrin.
Værkerne er håndplukket blandt de allerbedste til målgruppen, og tilsammen kommer de vidt omkring: Her er humor og alvor, prosa og lyrik, avantgarde og tradition, tjubang og eftertænksomhed. 

Med systemet har den enkelte elev sin egen scrapbog, der er en eksklusiv notebook, hvori eleven indsætter de mange produkter, der fremstilles i litteraturarbejdet. Her får eleverne nemlig litteraturen i hænderne og arbejder med papir, farver, lim og saks.

Indimellem går de i det innovative hjørne. Det sker i Fantasi-laboratoriet, hvor de skal tænke alternativt og se verden på nye måder.

Se uddrag

Trine Mays fine, gennemarbejdede og lettilgænge­lige materiale giver eleverne mu­lighed for at lære at fortolke og give indsigt i dét at være menne­ske i relation til andre mennesker - vel nok den vigtigste læring, vi kan give videre til eleverne. Læreren kan, med udgangs­punkt i billedbøgerne og bog­materialet, guide eleverne gen­nem de korte, strukturerede og overskuelige fortællinger samt udvikle elevernes multimodale kompetence.

Læsepædagogen

Røre-gøre-elementerne i scrap­bogen leder tankerne hen på dati­dens poesibøger - indsat i dansk­fagets kontekst. Her bliver det abstrakte gjort konkret og sat ind i en faglig kontekst. Eleverne vil (ud over at de skal bruge hovedet) opdage, at billedbøgerne bearbejdes/vinkles i forhold til samtaler (rød farve), brug af kroppen (blå) og brug af hænderne (grøn) - al­tid med opsamling og perspekti­vering til sidst. Elastikken til at holde sammen på bogens indhold gør, at scrapbogen bliver noget specielt for eleven, som indehol­der noget personligt.

Læsepædagogen

Vejledningen er gennemarbej­det og meget overskuelig. Man har en følelse af at blive taget kærligt ved hånden og ført ind i tekstuni­verset, så man samtidig kommer hele vejen rundt om litteraturar­bejdet.

Læsepædagogen

Scrapbogsmetoden lægger op til, at hver elev gør sig umage med at få nedskrevet tanker, lavet kreative produkter og få personliggjort hver deres scrapbog som et fint minde og et vidnesbyrd i forhold til elevens tanker, indlevelse og oplevelser i mødet med litteratu­ren.

Læsepædagogen